خرید شال بنزين سهميه‌اي 100 تومان و وارداتي آزاد

نمايندگان مجلس دقايقي پيش عرضه بنزين توليد داخل به صورت سهميه بندي با قيمت 100 تومان، بنزين وارداتي با قيمت آزاد و گازوئيل با كارت هوشمند و با قيمت 16.5 تومان را در سال 88 تصويب كردند.

به گزارش فارس، در جلسه امروز مجلس در ادامه بررسي جزئيات لايحه بودجه 88 كه بحث يارانه بنزين و گازوئيل مورد بررسي قرار گرفت، كميسيون تلفيق در نهايت بر اساس ماده يك قانون مديريت مصرف سوخت ابلاغي سال 86 پيشنهاد كرد كه بنزين توليد داخل با قيمت 100 تومان به صورت سهميه بندي ارائه شود كه با اين حساب سهميه خودروهاي شخصي به حدود 80 ليتر و سهميه خودروهاي عمومي نيز حدود 400 ليتر خواهد بود.

بر اساس اين پيشنهاد كه در نهايت در مجلس تصويب شد، بنزين وارداتي نيز با قيمت تمام شده عرضه بشود كه حدود 400 تومان خواهد بود.
دولت در اين پيشنهاد تصويب شده موظف شد به گونه اي عمل كند كه نيازي به اعطاي يارانه به واردات بنزين در سال 88 نباشد و اعطاي يارانه از هر محلي ممنوع است.

كميسيون تلفيق همچنين درباره گازوئيل پيشنهاد كرد كه اين فرآورده صرفا ” با كارت هوشمند سوخت و با قيمت سال جاري يعني 16.5 تومان در هر ليتر عرضه شود تا با صرفه جويي و حذف قاچاق مصرف به ميزان توليد داخلي يعني حدود 80 ميليون ليتر در روز برسد تا نيازي به پرداخت يارانه براي واردات نباشد.

مخالفان و موافقان اين پيشنهاد بحثهاي متفاوتي كردند كه در نهايت مجلس به پيشنهاد كميسيون تلفيق راي داد.