خرید شال نحوه جبران کسری بودجه سال 88

مخبر كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه دیشب كمیسیون تلفیق مقرّر شد، كسری بودجه هشت هزار و 500 میلیارد تومانی، از محل صرفه جویی دولت در هزینه های جاری و عمرانی سال 88 به دست آید.

مهدی مفتّح، امروز در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی شبكه خبر، با اشاره به حذف شدن لایحه هدفمند كردن یارانه ها از بودجه سال 88 افزود: با حذف بند 31 از گزارش كمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس كه ناظر بر موضوع هدفمند كردن یارانه های انرژی در سال 88 بود، اثری كه در طراز بودجه سال 88 باقی گذاشت، این شد كه هشت هزار و 500 میلیارد تومان از درآمدهای پیش بینی شده كمیسیون تلفیق برای بودجه سال 88 ، كم شد.

مخبر كمیسیون تلفیق ادامه داد: در جلسه دیشب كمیسیون تلفیق مقرّر شد این كسری از صرفه جویی دولت در هزینه های جاری و عمرانی در سال 88 به دست آید، البته با دو شرط؛ یكی اینكه از هزینه های عمرانی طرح هایی كه در سال 88 به بهره برداری می رسد، كسر نشود. دوم اینكه، آن مقدار از این پول كه در سال از ردیف های عمرانی كسر می شود، به طور یكسان از همه ردیف ها كسر شود.

مفتّح تاكید كرد: كسری بودجه در كمیسیون تلفیق، با این دو شرط تامین و درآمدها با هزینه ها طراز شده است تا در صحن علنی مجلس مطرح شود و به تصویب نمایندگان برسد و قابل ارائه به شورای نگهبان شود.