خرید شال ممنوعیت پرداخت اضافي حقوق و پاداش به مديران دولت

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پرداخت اضافي حقوق و پاداش به كاركنان و مديران شركتهاي دولتي را ممنوع كردند.

به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي بخشهاي هزينه اي جزئيات لايحه بودجه بند الحاقي 20 را تصويب كردند.

بر اساس اين مصوبه، در سال 1388 افزايش هرگونه پرداخت پرداخت نقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان عيدي و نظاير آن و همچنين كمك‌هاي غيرنقدي به كاركنان و مديران شركتهاي دولتي علاوه بر پرداخت‌هاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1388 شركت‌هاي مزبور (مندرج در پيوست شماره (13) اين قانون) ممنوع است.

اين حكم قابل تجديد‌نظر در اصلاحيه‌ها يا متمم‌هاي بودجه سال 1388 شركتها در مجامع عمومي آنها نيست.