خرید شال چون باج ندادم بايد اين روزها را تحمل کنم

مديرعامل باشگاه برق شيراز دل پر دردي دارد.فلاح که تيمش در آستانه سقوط قرار گرفته،مي گويد: “چون سالم کار کرديم و به خيلي ها باج نداديم،در آستانه سقوط قرار گرفته ايم.”

رسول فلاح در گفتگو با برنا اظهار داشت: “در بحراني شدن شرايط برق عوامل بسياري دخيل است که اگر بخواهم همه آنها را عنوان کنم،از حوصله همه خارج است.اما بايد بگويم در بسياري از مقاطع ما چوب سالم کار کردن خودمان را خورديم.”

وي افزود: “چون سالم کار کردم و چون با دلالان همکاري نکردم و چون از زمان آمدنم به برق جيره و حقوق برخي را قطع کردم،حالا بايد به چنين روزي بيفتم.”

مديرعامل برق درخصوص شعارهاي تعدادي از تماشاگران در ديدار با پيام نيز گفت: “تماشاگري که مرا اصلاً نديده و نمي شناسد،عليه من شعار مي دهد. مي دانم عده اي آنها را تحريک مي کنند تا شعار دهند؛وگرنه کجاي دنيا ديده يا شنيده ايد که عليه مديرعامل اش شعار بدهند.
فلاح خاطر نشان کرد: “دست کساني که پاک‌سازي در ورزش را آغاز کرده اند درد نکند.عاجزانه از آنها تقاضا دارم به ورزش شيراز هم رسيدگي کنند تا شايد شرايط ما نيز بهبود پيدا کرد.”