خرید شال تغییر مدیرعامل و هیات مدیره تامين اجتماعي

اعضاي جديد هيات مديره و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با تصويب شوراي اين سازمان منصوب شدند.

به گزارش ايرنا، رياست شوراي سازمان تامين اجتماعي بر عهده رييس جمهوري اسلامي ايران است.

براساس اين گزارش آقايان حسن‌زاده، طريقت، اعتمادزاده، آرضايي و پاپي در ترکيب هيات‌مديره جديد اين سازمان قرار گرفته‌اند. همچنين دکتر علي ذبيحي به‌عنوان مديرعامل جديد سازمان تامين اجتماعي منصوب شده است. وي استاد دانشگاه و مشاور منابع انساني رئيس‌جمهور است.

گفتني است درساختار جديدسازمان تامين اجتماعي، رييس جمهور رياست شوراي سازمان را برعهده دارد و در ترکيب اين شورا علاوه بر رييس جمهور ،‌ وزراي رفاه ، کار ، صنايع و بهداشت ، معاونان حقوقي ،برنامه ريزي و نظارت راهبردي و همچنين توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و نيز 7 نماينده کارفرمايان و کارگران ( بيمه شدگان ) عضويت دارند .

اعضاي هيات مديره سازمان تامين اجتماعي از سوي رييس جمهور به شوراي سازمان پيشنهاد مي شوند و پس از تصويب شورا ، احکام آنها با امضاي رييس جمهور صادر مي شود.

تغيير ساختار سازمان تامين اجتماعي با هدف ايجاد زمينه مناسب براي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها صورت گرفته است.